اطلاعات وضعیت سرویس ها و اخبار شبکه


هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Gameservers - Finland, EU 01 بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ...
Gameservers - Phoenix, US 01 بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ...
Web Hosting - Finland, EU 01 بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ...
Web Hosting - Germany, EU 02 بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ...
Web Hosting - Phoenix, US 01 بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ... بارگذاری ...